What is the English of ano man ang gagawinmakapitong iisipin?

Answer

English of ano man ang gagawin,makapitong iisipin?
Q&A Related to "What is the English of ano man ang gagawinmakapitong..."
"Ano ang tinapyas" is Filipino and translates to What tinapyas in English. Tinapa is the
http://www.chacha.com/question/what-is-ano-ang-tin...
wika ay salita ng mga pilipino kung saan ginagamet sa pakikipagtalstasan!at ito ay napapahayag sa pamamagitan ng komunikasyon at sa pamamaraan ng pagsulat at pagsalita.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200706...
Drama
http://www.imdb.com/rg/title-related/photogallery-...
Explore this Topic
The Tagalog words 'ano ang' mean 'what is'. Anong is sometimes used and is short for ano ang. Ano ito means 'what is this'? ...
The phrase ano ang tula (Filipino) translated to English is What the poem. ...
"Ano ang tinapyas" is Filipino and translates to What tinapyas in English. Tinapa is the F. ...
About -  Privacy -  AskEraser  -  Careers -  Ask Blog -  Mobile -  Help -  Feedback © 2014 Ask.com