What is ano ang tinatapyas?

Answer

"Ano ang tinapyas" is Filipino and translates to What tinapyas in English. Tinapa is the
source: www.chacha.com
Q&A Related to "What is ano ang tinatapyas?"
They mean "What is".
http://wiki.answers.com/Q/What_does_the_Tagalog_wo...
wika ay salita ng mga pilipino kung saan ginagamet sa pakikipagtalstasan!at ito ay napapahayag sa pamamagitan ng komunikasyon at sa pamamaraan ng pagsulat at pagsalita.
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=200706...
Sampaguita Pictures
http://www.imdb.com/rg/title-related/keywords-main...
Explore this Topic
"Ano ang tinapyas" is Filipino and translates to What tinapyas in English. Tinapa is the F. ...
"Ano ang tinapyas" is Filipino and translates to What tinapyas in English. Tinapa is the F. ...
The phrase ano ang tula (Filipino) translated to English is What the poem. ...
About -  Privacy -  AskEraser  -  Careers -  Ask Blog -  Mobile -  Help -  Feedback © 2014 Ask.com