Web Results

คริสตจักร - วิกิพีเดีย

th.wikipedia.org/wiki/คริสตจักร

คริสตจักร (อังกฤษ: Christian Church; The Church) ... ประชาคมนี...

รายชื่อคริสตจักร - Christian Siam - เว็บ สำหรับ คน อยาก รู้จัก พระเจ้า

www.christiansiam.com/Church/Church.html

รายชื่อคริสตจักรในประเทศไทย. เมื่อท่านได้รู้จักกับพระเจ้าแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการที่ จะทำให้ท่านได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นก็คือการไปคริสตจักรหรือโบสถ์ ...

คริสตจักรร่มเย็น

www.romyenchurch.org/

บุกเบิกโดยอาจารย์วีรชัย โกแวร์ ศูนย์กลางงานพันธกิจด้านการประกาศ อบรมสัมมนา การ ศึกษาเพื่อชุมชน และพัฒนาช่วยเหลือเด็กยากไร้ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ.

คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

www.blconline.org/

ชีวประวัติศาสนาจารย์อานุภาพ วิชิตนันทน์ สัมมนานมัสการ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ.

คริสตจักรพลับพลา Plabpla Church

www.plabpla.com/

เครือข่ายอธิษฐาน สัมมนาเพื่อการบำบัดรักษาภายใน คำพยาน ในเขตจตุจักร กรุงเทพฯ.

มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย

www.cct.or.th/

เริ่มขึ้นด้วยมิชชันนารีโปรเตสแตนท์ในปี .ศ. 1828 โดยศาสนาจารย์จาอบ ทอมลิน และนาย แพทย์คาร์ล กุต สลาฟ สังกัดสมาคมมิชชันนารีแห่งลอนดอน สร้างผู้อภิบาล.

Wattana Church - หน้าแรก

wattanachurch.org/

การต้อนรับและติดตามผล. ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ อบรม: การต้อนรับและติดตามผล วันที่ 31 ม.ค. 2016 โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ศาลา ส.โรจนวงศ์ คริสตจักรวัฒนา.

คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ Tairomprakhun Bangkok Church Thailand

www.tairomprakhun.org/

เริ่มจากกลุ่มเซลล์ที่สำนักงานกฎหมาย และธุรกิจ เอ็ม.พี.เอส.อินเตอร์เนท มีคำเทศนาและ อัลบั้มภาพ ในเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ.

คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ

www.mahapawnchurch.net/

คริสตจักรมหาพร คริสตจักรมหาพรกรุงเทพ มหาพรกรุงเทพ church MahapawnBangkokAllianceChurch.

คริสตจักรยุคพระคุณ | Yookprakun : Grace Era Church

www.yookprakun.com/

ก่อตั้งโดยนางสิริพรและนายศุภสิทธิ์ ปิยะทัศนาพงศ์ เมื่อปี 2003 มีคำเทศนาและพยาน ในเขต ดินแดง กรุงเทพฯ.

More Info

คริสตจักรแห่งความสุข – "สุขที่รู้จักพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นทีรู้จัก "

www.churchofjoy.net

เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้องคริสเตียนแปดคน ที่ต้องการมีกลุ่มสามัคคีธรรม โดยใช้สถานที่ ในโรงเรียนสอนภาษา ณ อาคารยูนิโก้เฮ้าส์ ซอยหลังสวน ในเขตคลองเตย กรุงเทพฯ.

Sathorn Church

www.sathornchurch.com

หน้าหลัก · เกี่ยวกับคริสตจักร · ศรัทธาและความเชื่อ · คำเทศนา · 2016 · 2015 · ติดต่อเรา. Home. หน้าหลัก. ตารางการเทศนา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016. ภาคนมัสการ, รายละเอียด.

คริสตจักรไทยลานนา :: THAILANNA CHURCH

thailannachurch.com

คริสตจักรไทยลานนา - อยู่ภายใต้คณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย สังกัดสหกิจ คริสเตียนแห่งประเทศไทย.