Web Results

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

www.gprocurement.go.th/

<<<ขอเรียนเชิญผู้ค้ากับภาครัฐอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-catalog สำหรับผู้ค้าที่ จำหน่ายสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ และ โทรทัศน์ ...

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา Welcome To Academic Service System

www.reg.ftu.ac.th/

ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ได้เปิดให้ใช้งานตามปกติแล้ว รายวิชา GE219-XXX ได้ทำการเปิด ตะกร้าทุกกลุ่มให้กับนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปีโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งแล้ว ...

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น4

welfare.dla.go.th/

การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ...

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative ...

www.laas.go.th/

อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังบนระบบ e-LAAS ไม่ได้ กรุณารอให้ สถ.เป็นผู้จัดอบรม. กรุณา ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ. ชื่อผู้ใช้. รหัสผ่าน. IP: 156 e-LAAS ...

เข้าสู่ระบบ Facebook | Facebook

th-th.facebook.com/login/

เข้าสู่ระบบ Facebook เพื่อเริ่มแชร์และเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ ครอบครัว และคนที่คุณรู้จัก.

ระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง ...

e-service.dsd.go.th/

ระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ /; หน้าแรก. กรุณาใช้ Google Chrome ในการใช้ งานระบบ e- Service คลิก ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ e-Service คลิก ไฟล์ excel ...

สารสนเทศนิสิต มก.

www.regis.ku.ac.th/

Login เข้าระบบ ->คลิกเมนู รายงาน ->คลิก ใบแจ้งหนี้ [KU9] ->คลิก แสดงใบแจ้งหนี้. นิสิต ใหม่ ระดับปริญญาตรี สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ [KU9] ภาคต้น 2558 ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค.

ระบบทะเบียนและประมวลผล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

reg.rmutsb.ac.th/

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล ... ประกาศผลการ ศึกษาผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ...

เข้าสู่ระบบ

www.psisopec.com/

PSIS: ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชนและการบริหารจัดการเงินอุดหนุน. PSIS. สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. ไทย English. OPEC. ไทย Eng. เข้าสู่ระบบ.

ยินดีต้อบรับเข้าสู่ e-Services Ru

e-service.ru.ac.th/

ระบบตรวจสอบผลการเรียนภาคล่าสุด (ชั่วคราว). เข้าสู่ระบบ e-Services Ru ... ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบส่งข่าวเข้าอีเมล์ของ นักศึกษา ...

More Info

ระบบบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพ ระยา

mis.bsru.ac.th

ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดย ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ...

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ - สำนักงาน กศน.

www.nfe.go.th

***ขณะนี้สามารถบันทึกผลการดำเนินงานโดยไม่ได้บันทึกแผนการดำเนินงานในระบบ แล้วค่ะ ***. รหัสผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน : *** การกรอกข้อมูลต้องแยก ระหว่าง กศน.ตำบล และ กศน.

เข้าสู่ระบบ (นักศึกษา/บุคลากร) - reg.tu.ac.th - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

web.reg.tu.ac.th

เลขทะเบียนนักศึกษา/รหัสผู้ใช้. รหัสผ่าน. (รหัสผ่านเดียวกับรหัสผ่าน Wi-Fi). เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกที่นี่. มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อ HelpDesk สปข.