Web Results

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

www.gprocurement.go.th/

การเข้าสู่ระบบ e-GP ครั้งแรกภายหลังการลงทะเบียน (First Time Login) ... 10 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติทาง e-mail เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานในระบบ e-GP ...

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร ปกครอง ...

welfare.dla.go.th/

การเพิ่มเติมข้อมูลผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนหลังพฤษจิกายน 2558 กำหนดให้บันทึก ตั้งแต่ 22-31 สิงหาคม 2559. Download.

ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative ...

www.laas.go.th/

อปท.ที่ปฏิบัติงานด้านการคลังบนระบบ e-LAAS ไม่ได้ กรุณารอให้ สถ.เป็นผู้จัดอบรม. กรุณา ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ. ชื่อผู้ใช้. รหัสผ่าน. IP: 160 e-LAAS ...

สารสนเทศนิสิต มก.

std.regis.ku.ac.th/

หากนิสิตพ้นสภาพ ไม่เกิน 6 เดือน เมื่อหน่วยงานปรับสถานภาพนิสิตเป็นปัจจุบันแล้ว นิสิตจะ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามปกติ; หากนิสิตพ้นสภาพ เกิน 6 เดือน

ยินดีต้อบรับเข้าสู่ e-Services Ru

e-service.ru.ac.th/

ระบบตรวจสอบผลการเรียนภาคล่าสุด (ชั่วคราว). เข้าสู่ระบบ e-Services Ru ... ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ด้วยระบบส่งข่าวเข้าอีเมล์ของ นักศึกษา ...

ระบบ สารสนเทศ เพื่อ งาน ทะเบียน นักศึกษา

klogic.kmutnb.ac.th/

หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงาน ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการ ศึกษา ...

ระบบบริการการศึกษา - มหาวิทยาลัยศิลปากร

reg.su.ac.th/

นักศึกษาที่มีปัญหา เนื่องจากค้างชำระค่าประกันอุบัติเหตุ 50 บาท ทำให้ไม่สามารถยืนยันการ ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน ในระบบได้ ให้มาติดต่อที่กองบริการการศึกษา โดยด่วน!

National Research Management System : NRMS (ระบบบริหารจัดการ ...

www.nrms.go.th/Login.aspx

สำหรับนักวิจัย เข้าสู่ระบบ NRMS. บัญชีผู้ใช้: รหัสผ่าน: จำชื่อบัญชีฉันไว้. ลืมรหัสผ่าน ... ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ NRMS. รองรับและแสดงผลได้ดีบน Google Chrome ...

ระบบ e-Studentloan - ww.Studentloan.or.th

www2.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน ...

ระบบทะเบียนและประมวลผล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

reg.rmutsb.ac.th/

เมื่อ: 1 กรกฎาคม 2559, ข้อมูลโดย: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. อ่านเพิ่มเติม. คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด. เมื่อ: 25 ...

More Info

ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

portal1.udru.ac.th

ข่าวประกาศ. วัน เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ::ที่นี้. วัน จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ เพิ่ม-ถอน ...

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ - สำนักงาน กศน.

www.nfe.go.th

***ขณะนี้สามารถบันทึกผลการดำเนินงานโดยไม่ได้บันทึกแผนการดำเนินงานในระบบ แล้วค่ะ ***. ***บันทึกผลการไปลงประชามติ จะปิดระบบในวันที่ 26 ส.ค 59 เวลา 20.00 น.*** ...

เข้าสู่ระบบ (นักศึกษา/บุคลากร) - ที่www.reg.tu.ac.th - มหาวิทยาลัย ...

web.reg.tu.ac.th

เลขทะเบียนนักศึกษา/รหัสผู้ใช้. รหัสผ่าน. (รหัสผ่านเดียวกับรหัสผ่าน Wi-Fi). เปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกที่นี่. มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ติดต่อ HelpDesk สปข.