Web Results

e-service.ru.ac.th

พัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติต ต่อสอบถาม 02-310-8845 เบอร์ตรวจสอบเกรดอัตโนมัติ 02-310-6000,02-310-6100.

www.gprocurement.go.th

ทำไม?...ต้องบันทึกสินค้าในระบบ e-catalog ...คลิ๊กเพื่ออ่านทั้งหมด... ระบบข้อมูลสินค้า ( Electronic Catalog : e-catalog) คือ ระบบฐานข้อมูลรายละเอียดสินค้า บริการ งานจ้าง ...

reg.lru.ac.th/registrar/login.asp

กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน. รหัสประจำตัว. รหัสผ่าน. ลืมรหัสผ่านสำหรับนักศึกษา. ** เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ** ...

reg.pnru.ac.th

9 ธ.ค. 2016 ... เนื่องจากระบบบริการการศึกษาได้มีการพัฒนาการให้บริการในระบบใหม่อย่างสมบูรณ์แล้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้อาจารย์ บุคคลากร ...

www.academic.cmru.ac.th/information

วิธีการใช้งาน. 1. ป้อน รหัสนักศึกษา ลงในช่องรหัสนักศึกษา 2. * ป้อนรหัสผ่าน โดยใช้ รหัส ผ่านสำหรับลงทะเบียน 6 ตัวอักษร ลงในช่องรหัสผ่าน * สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2556 ...

reg.ftu.ac.th

สำนักบริการการศึกษาได้เปิดระบบ e-Register ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ( นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) สามารถลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 23 ...

connect.snru.ac.th

แจ้ง เรื่องรหัสผ่านเข้าระบบ SNRU Connection:IP@252. -กรณีที่เป็นนักศึกษาที่เข้าปี 50, 51, 52, 53 รหัสผ่านเข้าระบบคือ รหัสดูเกรด 3 ตัว ที่ได้รับจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

reg.tsu.ac.th

... วิทยาเขตพัทลุง ให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ภายในวันที่ 2 มิ ย 60 ณ สำนักงานคณะวิทย์ฯ sc 1 หากพ้นกำหนด ถือว่าคะแนนเป็นไปตามที่แสดงในระบบทะเบียน.

std.regis.ku.ac.th

หมายเหตุ นิสิตที่ยังไม่ได้เข้าประเมินฯ ภาคปลาย 2559 ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ ทั้งนี้ระบบประเมินฯ จะเปิดให้นิสิตเข้าประเมินได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. - 4 มิ.ย.60

supreme.swu.ac.th

ข้อแนะนำ; โปรดเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE v.8.0 - 11.0) เท่านั้น; ระบบนี้ สำหรับนิสิตและบุคลากรมศว; Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้ อื่น ...