Web Results

www.gprocurement.go.th

<<<กองการพัสดุภาครัฐขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 เป็นวันทำการ ผู้ใช้ งานสามารถปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) ได้ตามปกติ.

e-service.ru.ac.th

พัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ e-Service ติดต่อ 02-310-8845 ...

beta-e-service.ru.ac.th/index.php?r=site/login

นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้นักศึกษา สมัครสมาชิกใหม่ ในระบบได้เลยนะครับ . ช่อง * จำเป็นต้องกรอก. รหัสนักศึกษา *. รหัสผ่าน *. เข้าสู่ระบบ.

reg.tsu.ac.th

ประกาศเรื่อง. 1. รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/59 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด). รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ...

reg.pnru.ac.th

9 ธ.ค. 2016 ... เนื่องจากระบบบริการการศึกษาได้มีการพัฒนาการให้บริการในระบบใหม่อย่างสมบูรณ์แล้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอให้อาจารย์ บุคคลากร ...

reg.utcc.ac.th

รายการหลัก. เข้าสู่ระบบ · รายวิชาที่เปิดสอน · ปฏิทินการศึกษา · ตารางสอนอาจารย์ ... เข้าสู่ ระบบ. เพื่อการใช้งานอย่างเป็นส่วนตัว ทั้งส่วนงานของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ...

reg.rru.ac.th

รับเอกสารสำเร็จการศึกษา. ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2560 รับเอกสารสำเร็จการ ศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ไม่เกิน 6 เดือน.

reg.eau.ac.th

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รวมทั้งนักศึกษาที่ลาออกเข้าใหม่) ให้มาถ่ายรูป ทำบัตรนักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

mis.bsru.ac.th

ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดย ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน ให้เริ่มมาขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ใน วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ...