Did you mean: underwood ?
Web Results

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

www.ffu-frl.eu

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

www.fryske-akademy.nl/kennis-en-mienskip/underwiis

Underwiis. Mei universitêr ûnderwiis, promoasjetrajekten en staazjeplakken drage wy by oan kennisoerdracht oer de Fryske taal en regionale skiednis.

sistsiis2016.wordpress.com

Foar Frysk Underwiis. ... Ek hat er, neffens advys, de provinsje it foech jûn oer ûnderwiis yn it Frysk. Dêrnei hat de provinsje in ûnheffingsbelied makke dat ...

www.littenseradiel.nl/frysk/loket-soarch-wolwezen-en-underwiis_42095

Nederlânske teksten 'Loket Soarch, Wolwêzen en Underwiis'. ... Underwiis. Adresselist skoallen · Bestjoersburo Gearhing · Brede Skoalle "It Trochpaad" ...

www.nhl.nl/cursus/frysk-foech-foar-it-prim%C3%AAr-%C3%BBnderwiis

Interesse in de cursus Frysk foech foar it primer underwiis? Fries leren voor het basisonderwijs? Dan is deze cursus van de NHL in Leeuwarden iets voor jou!

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis

Learlingen fan it fuortset ûnderwiis yn Fryslân helje trochinoar in 6,550 op de siferlist. Dat blykt út ûndersyk fan online winkelsintrum beslist.nl. Dêrby is sjoen nei ...

www.regaad.nl

NIJS; BOEKEN; AKTIVITEITEN; WINKEL · REGAAD · MEAR; UNDERWIIS. BOEKEN; Teltsjes fan Tellegen · Ventoux · De GFR · In wrâldreis yn 80 dagen · Erik of ...