Did you mean: underwood ?
Web Results
un·der·wood
[uhn-der-wood]
NOUN
1.
woody shrubs or small trees growing among taller trees.
2.
a clump or stretch of such growth.
Source: Dictionary.com
underwood | Define underwood at Dictionary.com
dictionary.reference.com/browse/underwood
The world's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word origins, example sentences, audio pronunciations, Word of the Day and more!

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

www.ffu-frl.eu

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

www.fryske-akademy.nl/kennis-en-mienskip/underwiis

Underwiis. Mei universitêr ûnderwiis, promoasjetrajekten en staazjeplakken drage wy by oan kennisoerdracht oer de Fryske taal en regionale skiednis.

www.demoanne.nl/dossiers/underwiis

Hoe stiet it der foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te finen hold de Moanne in tal petearen mei minsken út it ûnderwiisfjild. Dy rige krijt  ...

www.itnijs.frl/2017/05/sis-tsiis-tsjin-untheffingen-underwiis-yn-frysk

De boargeraksjegroep Sis Tsiis makket by Deputearre Steaten offisjeel beswier tsjin it beslút om skoallen ûntheffing jaan te kinnen foar it ûnderwiis yn it Frysk.

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis

Ein maart 2017 brocht de PO-Raad – de sektororganisaasje foar it primêr ûnderwiis – in rapport út mei as titel Ruimte voor nieuwe talenten. Twa oanbefellingen ...

sistsiis2016.wordpress.com

12 mai 2017 ... Sis Tsiis makket beswier tsjin it ûnderwiisbelied fan de provinsje. Dat de provinsje gjin goed ûnderwiis yn de memmetaal oanbiedt en dat it ...