Did you mean: underwood ?
Web Results
un·der·wood
[uhn-der-wood]
NOUN
1.
woody shrubs or small trees growing among taller trees.
2.
a clump or stretch of such growth.
Source: Dictionary.com
underwood | Define underwood at Dictionary.com
dictionary.reference.com/browse/underwood
The world's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word origins, example sentences, audio pronunciations, Word of the Day and more!

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

www.ffu-frl.eu

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

www.fryske-akademy.nl/kennis-en-mienskip/underwiis

Underwiis. Mei universitêr ûnderwiis, promoasjetrajekten en staazjeplakken drage wy by oan kennisoerdracht oer de Fryske taal en regionale skiednis.

sistsiis2016.wordpress.com

12 mai 2017 ... Sis Tsiis makket beswier tsjin it ûnderwiisbelied fan de provinsje. Dat de provinsje gjin goed ûnderwiis yn de memmetaal oanbiedt en dat it ...

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis

Studinten en Provinsje tekenje foar earste biobased brêge op 'e wrâld Fernijd. 11 :15, 20.Jul 2017. In brêgedek folslein makke fan biokomposyt, kin dat?

www.nhl.nl/cursus/frysk-foech-foar-it-prim%C3%AAr-%C3%BBnderwiis

Interesse in de cursus Frysk foech foar it primer underwiis? Fries leren voor het basisonderwijs? Dan is deze cursus van de NHL in Leeuwarden iets voor jou!

www.littenseradiel.nl/frysk/loket-soarch-wolwezen-en-underwiis_42095

Nederlânske teksten 'Loket Soarch, Wolwêzen en Underwiis'. ... Underwiis. Adresselist skoallen · Bestjoersburo Gearhing · Brede Skoalle "It Trochpaad" ...