Did you mean: underwood?
Web Results

Underwiis - Wikipedy

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

Loket Soarch, Wolwêzen en Underwiis - Tsjinstferliening - Frysk ...

www.littenseradiel.nl/frysk/loket-soarch-wolwezen-en-underwiis_42095/

Soarch en Wmo. Huishoudelijke hulp · Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo) · Nijsbrieven Wurk, Ynkommen en Soarch ...

Feriening Frysk Underwiis (FFU) - EBLT - Europeesk buro foar lytse ...

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu/

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

FFU Feriening Frysk Underwiis

www.ffu-frl.eu/

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

It Nijs | Underwiis - It Nijs

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis/

“Tsjek stiet no echt op de kaart” · 16:22, 10.Aug 2016. It skoaltelefyzjeprogramma Tsjek fan Omrop Fryslân wurdt hieltyd better besjoen. De sifers binne bot ...

Links kategetysk underwiis - Krúspunt

www.kruspunt.frl/links-kategetysk-underwiis/

Der binne faaks ek tsjerken/gemeenten dy't eigen materiaal ûntwikkele ha en dat sûnder beswier graach diele wolle mei oaren.

De Taalbeliedsmakker - Gemeenten&Frysk

www.gemeentenenfrysk.nl/taalbelied.php

Underwiis. 5.1 Algemien. 5.2 Foarljochting. 5.3 Foarskoalsk ûnderwiis. 5.4 Primêr ûnderwiis. 5.5 Fuortset ûnderwiis. 5.6 Underwiis foar folwoeksenen. Haadstik ...

Begjin - FNP Kollumerlân

kollumerlan.fnp.frl/

Fryslân: Underwiis yn minderheidstaal yn grutte stêd: it kin ! (Nijs - Algemien) Opinystik fan Saapke Voolstra ... lês fierder. 03-09-2015 - Fryslân: FNP: gefolgen  ...

Underwiis - de Moanne

www.demoanne.nl/dossiers/underwiis/

Hoe stiet it der foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te finen hold de Moanne in tal petearen mei minsken út it ûnderwiisfjild. Dy rige krijt  ...

Frysk oan bod Learplan Frysk foar it Primêr Underwiis - Slo

www.slo.nl/downloads/archief/Frysk_20oan_20bod.pdf/

88. 3.11 Foarmjaan oan it Frysk. 91. Oandachtspunten. 4. Frysk oan bod — Learplan Frysk foar it Primêr Underwiis. Fries 28-09-2005 14:53 Pagina 4 ...

Answers
un·der·wood
[uhn-der-wood]
NOUN
1.
woody shrubs or small trees growing among taller trees.
2.
a clump or stretch of such growth.
Source: Dictionary.com
underwood | Define underwood at Dictionary.com
dictionary.reference.com/browse/underwood
The world's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word origins, example sentences, audio pronunciations, Word of the Day and more!