Did you mean: underwood?
Web Results

Underwiis - Wikipedy

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

FFU Feriening Frysk Underwiis

www.ffu-frl.eu/

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

It Nijs | Underwiis - It Nijs

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis/

2 dagen lyn troch pyt Eartiids gie it op'e skoallen om it ûnderwiis. It liket derop dat it no mear om de organisaasje... De redaksje docht syn bêst alle presintearre ...

Loket Soarch, Wolwêzen en Underwiis

www.littenseradiel.nl/frysk/loket-soarch-wolwezen-en-underwiis_42095/

Soarch en Wmo. Huishoudelijke hulp · Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo) · Nijsbrieven Wurk, Ynkommen en Soarch ...

Feriening Frysk Underwiis (FFU) - EBLT - Europeesk buro foar lytse ...

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu/

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

Underwiis op It Amelân bliid mei ûndersyk nei dysleksy | Omrop ...

www.omropfryslan.nl/nijs/633284-underwiis-op-it-amelan-bliid-mei-undersyk-nei-dysleksy

6 days ago ... It ûnderwiis op It Amelân is wiis mei it ûndersyk dat dien wurdt nei dysleksy op it eilân. Op it eilân komt folle mear dysleksy foar by skoalgeande ...

Links kategetysk underwiis - Krúspunt

www.kruspunt.frl/links-kategetysk-underwiis/

Der binne faaks ek tsjerken/gemeenten dy't eigen materiaal ûntwikkele ha en dat sûnder beswier graach diele wolle mei oaren.

Frysk foech foar it primer underwiis - cursus Fries basisonderwijs ...

www.nhl.nl/cursus/frysk-foech-foar-it-primêr-ûnderwiis

Interesse in de cursus Frysk foech foar it primer underwiis? Fries leren voor het basisonderwijs? Dan is deze cursus van de NHL in Leeuwarden iets voor jou!

Frysk oan bod Learplan Frysk foar it Primêr Underwiis - Slo

www.slo.nl/downloads/archief/Frysk_20oan_20bod.pdf/

88. 3.11 Foarmjaan oan it Frysk. 91. Oandachtspunten. 4. Frysk oan bod — Learplan Frysk foar it Primêr Underwiis. Fries 28-09-2005 14:53 Pagina 4 ...

Underwiis - de Moanne

www.demoanne.nl/dossiers/underwiis/

Hoe stiet it der foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te finen hold de Moanne in tal petearen mei minsken út it ûnderwiisfjild. Dy rige krijt  ...

Answers
un·der·wood
[uhn-der-wood]
NOUN
1.
woody shrubs or small trees growing among taller trees.
2.
a clump or stretch of such growth.
Source: Dictionary.com
underwood | Define underwood at Dictionary.com
dictionary.reference.com/browse/underwood
The world's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word origins, example sentences, audio pronunciations, Word of the Day and more!