Did you mean: underwood?
More Answers
un·der·wood
[uhn-der-wood]
NOUN
1.
woody shrubs or small trees growing among taller trees.
2.
a clump or stretch of such growth.
Source: Dictionary.com

Underwiis - Wikipedy

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

It Nijs | Underwiis - It Nijs

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis/

Diskusje oer gebrûk Frysk yn de les · 12:56, 2.sep 2015. Moandei berjochte It Nijs oer de “grutte skrik” fan Cor Hergaarden, doe't syn dochter by har ...

FFU Feriening Frysk Underwiis

www.ffu-frl.eu/

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

Underwiis - de Moanne

www.demoanne.nl/dossiers/underwiis/

Hoe stiet it der foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te finen hold de Moanne in tal petearen mei minsken út it ûnderwiisfjild. Dy rige krijt  ...

Feriening Frysk Underwiis (FFU) - EBLT - Europeesk buro foar lytse ...

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu/

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

Loket Soarch, Wolwêzen en Underwiis - Gemeente Littenseradiel

www.littenseradiel.nl/frysk/loket-soarch-wolwezen-en-underwiis_42095/

Soarch en Wmo. Huishoudelijke hulp (Wmo) · Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo) · Nijsbrieven Wurk, Ynkommen en Soarch ...

Frysk oan bod Learplan Frysk foar it Primêr Underwiis - Slo

www.slo.nl/downloads/archief/Frysk_20oan_20bod.pdf/

2.1 Foarmen fan twatalich ûnderwiis. 42. 2.2 Prinsipes foar suksesfol twatalich ûnderwiis. 47. Oandachtspunten. 51. 3 Wat is de bedoeling dat se leare en hoe?

Underwiis - Gemeenten&Frysk

www.gemeentenenfrysk.nl/content.php?PageId=4

Foarljochting oan âlders oer de foar- en neidielen fan meartalich grutbringen is fan grut belang. Dy foarljochting kin ûnderdiel wêze fan it ûnderwiisbelied fan jo ...

Webstee fan de Feriening Frysk Underwiis (FFU)

members.chello.nl/~s.hiemstra/

Feriening Frysk Underwiis. ... Webstek fan de Feriening Frysk Underwiis. It webstek fan de FFU is no oan te klikken op www.ffu-frl.eu · Nedstat Basic - Gratis web ...

Answer
underwood | Define underwood at Dictionary.com
dictionary.reference.com/browse/underwood
The world's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word origins, example sentences, audio pronunciations, Word of the Day and more!
Popular Q&A
Q: How to Date an Underwood Typewriter.
A: Instructions. Look at the typewriter's back panel. If it says "Wagner Typewriter Co.," it was made between 1895 and 1900 and is a No. 1 or No. 2 model. Because ... Read More »
Source: www.ehow.com
Q: How to Identify an Underwood Typewriter.
A: Franz Wagner and his brother patented a front-stroke typewriter in 1894 that later became known as the Underwood when John Underwood bought the company. While t... Read More »
Source: www.ehow.com
Q: Who is Will Underwood?
A: Will Underwood is on Facebook where he has Marielle Lambertsson and Nicolas Fortin listed as Read More »
Source: www.chacha.com
Q: Who is Carrie Underwood?
A: Per Wikipedia: Carrie Underwood is an American country singer-songwriter and actress who rose to fame as the winner of the fourth season of American Idol. http:... Read More »
Source: www.quora.com
Q: Why is Frank Underwood a Democrat?
A: There are probably a few possible answers; one of them is that it's more interesting and surprising to have a Democrat be totally conniving and scruples-free be... Read More »
Source: www.quora.com