Web Results

Vzdelávanie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelávanie

Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, zatiaľ čo výchova vš...

Vzdelávanie - www.nbs.sk

www.nbs.sk/sk/vzdelavanie

Vzdelávanie sme rozdelili do troch častí, podľa toho, komu sú jednotlivé materiály určené: Deti - obsahuje hry, rozprávku a komiks o falšovateľoch bankoviek.

Strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu 2020 ...

ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_sk.htm

Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) je rámec pre spoluprácu v ... ET 2020 je fórum na výmenu osvedčených postupov, vzájomné vzdelávanie, ...

Kontinuálne vzdelávanie - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie

Kontinuálne vzdelávanie obsah. Informácie k programu: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne. Číslo akreditácie: 138/2010- KV Garant: PhDr. PaedDr.

Vzdelávanie // Nadácia SPP - Grantové programy

www.nadaciaspp.sk/sk/id/9

Vzdelávanie. Podporujeme ambicióznych študentov v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v Európe. Umožňujeme študentom ...

Operačný program Vzdelávanie: Výskumná Agentúra

www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO. 19.04.2016. Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016: Dňa 18.4.2016 ...

Celoživotné vzdelávanie

www.fedu.uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie/

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Štúdium > Celoživotné vzdelávanie. O úroveň vyššie · Pre uchádzačov o štúdium · Bakalárske a magisterské ...

Neformálne vzdelávanie - Iuventa

www.iuventa.sk/sk/Projekty/Neformalne-vzdelavanie.alej

Neformálne vzdelávanie je každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie ...

Home

www.vzdelavanie-ke.sk/

ODBORNÉ VZDELÁVANIE. Zamerané pre širokú verejnosť, firmy... odborne sluzby ... Vzdelávanie cenovo prístupné. Možnosť platby na splátky bez navýšenia.

More Info

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Globálne vzdelávanie.sk

www.globalnevzdelavanie.sk

Žijeme vo svete, v ktorom ľudia žijú dlhší a zdravší život, majú viac jedla a lepšie vzdelanie, ako kedykoľvek predtým, môžu spolu lepšie komunikovať, kde ...

Vzdelávanie verejnej správy - Ministerstvo financií SR

www.finance.gov.sk

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich  ...