Web Results

Vzdelávanie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelávanie

Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, zatiaľ čo výchova vš...

Vzdelávanie - Iuventa

www.iuventa.sk/sk/Vzdelavanie.alej

Vzdelávanie. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje špecializované štúdium v oblasti práce s mládežou. Väčšina mládežníckych organizácií a iných subjektov ...

Vzdelávanie // Nadácia SPP - Grantové programy

www.nadaciaspp.sk/sk/id/9

Vzdelávanie. Podporujeme ambicióznych študentov v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v Európe. Umožňujeme študentom ...

Vzdelávanie verejnej správy - Ministerstvo financií SR

www.finance.gov.sk/vzd/

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich  ...

EUROPA - Tematické oblasti EÚ – Vzdelávanie, odborná príprava a ...

europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_sk

Program Erasmus+ – vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport. Celkový rozpočet – 14,7 mld. EUR (o 40 % viac ako v predchádzajúcom programovacom  ...

Operačný program Vzdelávanie: Výskumná Agentúra

www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO. 19.04.2016. Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016: Dňa 18.4.2016 ...

Kontinuálne vzdelávanie - Katolícka univerzita v Ružomberku

www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/studium-a-vzdelavanie/kontinualne-vzdelavanie

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržania, ...

Kde nájdem prihlášku na kontinuálne vzdelávanie? | Metodicko ...

www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/kde-najdem-prihlasku-na-kontinualne-vzdelavanie

Kde nájdem prihlášku na kontinuálne vzdelávanie? ... vzdelávacích programov · Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov · Prihlášky na vzdelávanie ...

Vzdelávacia činnosť | Metodicko-pedagogické centrum

www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/najcastejsie-kladene-otazky

Ako sa prihlasuje na akreditované vzdelávanie? Všetky potrebné informácie ... Musíme mať podpísanú prihlášku na vzdelávanie od riaditeľa? Zákon to priamo ...

More Info

Vzdelávanie - www.nbs.sk

www.nbs.sk

Vzdelávanie sme rozdelili do troch častí, podľa toho, komu sú jednotlivé materiály určené: Deti - obsahuje hry, rozprávku a komiks o falšovateľoch bankoviek.

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Čo je GV? | Globálne vzdelávanie.sk

www.globalnevzdelavanie.sk

Globálne vzdelávanie na Slovensku vychádza predovšetkým z dokumentu s názvom „Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až  ...