Web Results

Vzdelávanie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelávanie

Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, zatiaľ čo výchova vš...

Vzdelávanie - Iuventa

www.iuventa.sk/sk/Vzdelavanie.alej

Vzdelávanie. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje špecializované štúdium v oblasti práce s mládežou. Väčšina mládežníckych organizácií a iných subjektov ...

Vzdelávanie verejnej správy - Ministerstvo financií SR

www.finance.gov.sk/vzd/

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) odborné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich  ...

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk/celozivotne-vzdelavanie/

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

"vzdelávanie" - synonymá slova - Slovnik.sk

slovnik.azet.sk/synonyma/?q=vzdelávanie

Slovo „vzdelávanie“ v slovenskom synonymickom slovníku.

Vzdelávanie - www.nbs.sk

www.nbs.sk/sk/vzdelavanie

Vzdelávanie sme rozdelili do troch častí, podľa toho, komu sú jednotlivé materiály určené: Deti - obsahuje hry, rozprávku a komiks o falšovateľoch bankoviek.

Vzdelávanie // Nadácia SPP - Grantové programy

www.nadaciaspp.sk/sk/id/9

Vzdelávanie. Podporujeme ambicióznych študentov v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v Európe. Umožňujeme študentom ...

Elektronická prihláška na vzdelávanie

prihlasky.eduk.sk/

Ak nám chcete poslať viac ako 1 prihlášku na vzdelávanie,skontrolujte si prosím, či majú rozdielne čísla, inak sa elektronicky prihlásite len na 1 program. Stránky ...

EUROPA - Tematické oblasti EÚ – Vzdelávanie, odborná príprava a ...

europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_sk

Činnosti EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže zahŕňajú koordináciu politík medzi členskými štátmi EÚ, financovanie výmen v rámci EÚ a mimo ...