Web Results

Vzdelávanie - Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vzdelávanie

Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, zatiaľ čo výchova vš...

Ďalšie vzdelávanie - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

www.stuba.sk/sk/dalsie-vzdelavanie.html?page_id=5775

Vitajte na stránkach „ďalšieho vzdelávania“ STU v Bratislave ! Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave Vás oslovuje ponukou nie formálneho štúdia ...

Vzdelávanie a mládež - Vaša Európa - Europa.eu

europa.eu/youreurope/citizens/education/index_sk.htm

Práva a povinnosti občanov EÚ využívajúcich vzdelávací systém iného členského štátu: poplatky, jazykové skúšky, uznanie kvalifikácie atď.

Digitálne vzdelávanie

www.digitalnevzdelavanie.sk/

Moderné digitále vzdelávanie pre všebecno-vzdelávacie predmety a vedomostnú spoločnosť.

Kontinuálne vzdelávanie - ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

zssintava.edu.sk/index.php/kontinualne-vzdelavanie

Kontinuálne vzdelávanie obsah. Informácie k programu: Učiť moderne, inovatívne, kreatívne. Číslo akreditácie: 138/2010- KV Garant: PhDr. PaedDr.

Vzdelávanie - Migračné informačné centrum IOM

mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie.html

Základným právnym predpisom upravujúcim vzdelávanie v SR je zákon č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Občania SR majú podľa tohto  ...

Celoživotné vzdelávanie

www.fedu.uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie/

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského > Štúdium > Celoživotné vzdelávanie. O úroveň vyššie · Pre uchádzačov o štúdium · Bakalárske a magisterské ...

Celoživotné vzdelávanie - Univerzita Komenského

uniba.sk/studium/celozivotne-vzdelavanie/

Centrum ďalšieho vzdelávania. Samostatne hospodáriaca súčasť UK, ktorá združuje mimofakultné útvary zabezpečujúce ďalšie a celoživotné vzdelávanie v  ...

Operačný program Vzdelávanie: Výskumná Agentúra

www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/

Elektronické aukčné systémy – usmernenie k § 43 Elektronická aukcia. 15.01. 2016. Dovoľujeme si Vás informovať o usmernení pre prijímateľov operačného ...

More Info

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a ...

www.puma.vojvodina.gov.rs

Najnovšie správy, dokumenty. 18.05.2016. Verejná výzva stredným školám z AP Vojvodiny na účasť na podujatí Kemp bez hraníc, Kanjiža 2016 Prečítajte ...

Strategický rámec pre vzdelávanie a odbornú prípravu 2020 ...

ec.europa.eu

Aká je úloha EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy?