Did you mean: 三国英雄传之关公 ?
Web Results

en.wikipedia.org/wiki/Guan_Gong_(TV_series)

Guan Gong is a Taiwanese television series based on the life of Guan Yu and parts of the ... Guan Gong. Sanguo Yingxiong Zhuan Zhi Guan Gong.jpg. Poster.

en.wikipedia.org/wiki/List_of_media_adaptations_of_Romance_of_the_Three_Kingdoms

The following is a list of media adaptations of Romance of the Three Kingdoms, one of the Four ... Sanguo Yanyi (三國演義) by Sun Jiayu (孫家裕); Sanguo Yingxiong Zhuan (三国英雄传) ... The plot is loosely based on the story in Romance of the Three Kingdoms about Guan Yu crossing five passes and slaying six generals.

en.wikipedia.org/wiki/Ern%C3%BC_Yingxiong_Zhuan

Ernü Yingxiong Zhuan is a Qing dynasty novel first printed version in 40 chapters in 1878. It is written by Yanbei Xianren (燕北闲人), the pen name of Wen Kang ...

www.jstor.org/stable/495273

and Guan Gong chuanshuo yu San guo yanyi, Taibei: Hanyang chubanshe, 1997. Fin-de-Siecle .... For its part, Ernii yingxiong zhuan qtc,. M!12 (A tale of ... masterpieces of late Qing fiction fall into this category, including Ershinian mudu zhi.

www.gutenberg.us/articles/eng/Romance_of_the_Three_Kingdoms

Romance of the Three Kingdoms, attributed to Luo Guanzhong, is a historical ..... Sanguo Yingxiong Zhuan Zhi Guan Gong (1996); The Legend of Guan Gong ...

self.gutenberg.org/articles/eng/Romance_of_the_Three_Kingdoms?View=embedded

Romance of the Three Kingdoms, attributed to Luo Guanzhong, is a historical ..... Sanguo Yingxiong Zhuan Zhi Guan Gong (1996); The Legend of Guan Gong ...

www.chinaknowledge.de/Literature/literature_alphabet.html

Bai jiang zhuan 百將傳, military treatise by Zhang Yu 張預(Song) ... Bian yi shi liu ce 便宜十六策, military treatise attributed to Zhuge Liang 諸葛亮(Sanguo-Shu) ..... Er nü ying xiong zhuan 兒女英雄傳, novel from the late 19th century .... Gu wen guan zhi 古文觀止, literary anthology by Wu Chucai 吳楚材and Wu Diaohou 吳調  ...

www.answers.com/Q/Can_you_get_bad_karma_by_having_a_Guan_Gong_tattoo_on_your_back

What is the meaning of the Guang Gong or Lord Guan tattoo? Answer Lord Guan is : (a) a .... When did Sanguo Yingxiong Zhuan Zhi Guan Gong end? Sanguo ...

www.otakufreaks.com/la-herencia-los-tres-reinos

24 Sep 2015 ... Lei Dian Huang Bi Ka Qiu Chuan Shuo de NES traducido al inglés » ..... (con romances ficticios), Sanguo Yingxiong Zhuan Zhi Guan Gong o ...