vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFp_th%E1%BB%8B_%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

Tiếp thị địa phương (tiếng Anh: Marketing Places) là một bộ phận các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Đó là những hoạt động ...

vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_b%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%8Ba

Loài bản địa hay giống địa phương là một thuật ngữ trong địa lý sinh vật chỉ về một loài được định nghĩa là có nguồn gốc (hoặc gốc gác địa phương) trong một ...

vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_quy%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

Chính quyền địa phương là một tổ chức hành chính có tư cách pháp nhân được hiến pháp và pháp luật công nhận sự tồn tại vì mục đích quản lý một khu vực ...

vi.wiktionary.org/wiki/%C4%91%E1%BB%8Ba_ph%C6%B0%C6%A1ng

địa phương. Từ điển mở ... vực khác trong nước. Giao lưu hàng hóa giữa các địa phương trong nước. ... Cán bộ trung ương về địa phương tìm hiểu tình hình.

nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/bo-may-hanh-chinh/dia-phuong-la-gi-120655

Địa phương là Vùng, khu vực trong quan hệ với trung ương với cả nước. Là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau ...

nld.com.vn/dia-phuong.htm

Thông tin đa dạng,thú vị về đời sống kinh tế xã hội của tất cả các địa phương trong cả nước.Giới thiệu phong tục tập quán, món ngon vật lạ, điểm du lịch hấp ...

www.ask.com/youtube?q=%C4%91%E1%BB%8Ba+ph%C6%B0%C6%A1ng&v=VaZIryEIbiE
2 ngày trước ... Tinnong #N10Tv #TruongQuocHuyLive #FacebookLive #DienDanBanTre # NguyenPhuTrong #ThoiSu #ChienTranhThuongMai Âm Mưu ...

lamthueluanvan.net/trinh-bay-khai-niem-marketing-dia-phuong

11 Tháng Mười 2018 ... Marketing địa phương là tập hợp các chương trình hoạt động được địa phương thực hiện nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh và phát triển ...

www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop?categoryId=920&articleId=10052986

CHƯƠNG IX. CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG. Điều 110. 1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:.