www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16819/FULLTEXT01.pdf

De yngre grundskoleelevernas tankar kring icke verbal kommunikation ... den icke verbala kommunikationen är ett kraftfullt kommunikationsmedel. Jag tänker speciellt .... Reglerna för hur länge vi kan titta på varandra skiftar med kulturen.

www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1230993

5 jul 2018 ... Icke-verbal kommunikation, det värdefulla verktyget: En kvalitativ intervjustudie om körledares uppfattningar om och arbetet med begreppet ...

sskkii.gu.se/jens/publications/docs001-050/019.pdf

ickeverbalt i enlighet med mönstret i en viss kultur kallar vi hans eller ... 7) Några exempel på kulturell variation i ickeverbal kommunikation. 1. Avgränsning av ickeverbal .... Men den verbala och ickeverbala kommunikationen kan också vara .

spraktidningen.se/artiklar/2012/05/gesterna-vill-ha-sallskap

Att bara lära sig det verbala språket räcker inte för den som vill kommunicera väl. ... men Stefano Gensini betonar att ingen kultur har ett fattigt gestspråk. ... men samlingsnamnet icke-verbal kommunikation används ofta för det språk som inte förmedlas .... Ryska politiker som man ser på tv är till exempel ofta som stenstoder.

svenska.yle.fi/term/yle/18-5854

Niina Sainius är specialist på icke-verbal kommunikation. ... Visste du till exempel att det är den vänstra handen som avslöjar dina känslor i en handskakning?

www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/142757/Laakso_Nadja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

symboliskt tolkande, icke-verbal kommunikation och social kompetens. Nyckelord .... Turismen är den tredje största exporten när det gäller globalt resultat . .... Studien visar tydligt hur språket och kulturen har en stor effekt på kundernas upplevelse om ..... En av förmännen pratar ryska så städarna får använda sitt modersmål.

www.nordiskamuseet.se/sites/default/files/public/filer/gaa_manker_silven.pdf

Mankers arkiv åtskilliga hyllmeter: dokumentation från fältarbeten och kultur- ... draget att samla material om den samiska trumman (Manker 1967:113 ff.).

campusbokhandeln.se/b/9789144041285/kommunikation-samspel-mellan-maumlnniskor

Köp Kommunikation : samspel mellan människor (9789144041285) av Björn Nilsson och ... Den här boken tar upp grundläggande kommunikationsteori, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, lyssnande, svåra samtal, konflikter, ... Komvux; Kultur; Till alla böcker inom kategorin » · Dans & scenkonst · Drama ...

www.santanderconsumer.se/preapproved/?WebstoreID=E05C7415B443F705

Jag medger att ansökan och kreditbesked skickas till den av mig angivna e- postadressen. Jag är införstådd med att kreditupplysning inhämtas samt att ...