my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%80%E1%80%BA_%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8

Jason Fortuny နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်သော online အစုအဖွဲ့ ကွန်ရက် ... သူနှင့် ကွန်ရက်စီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်သော Jason Fortuny ...

encyclopediadramatica.rs/index.php?title=Jason_Fortuny&redirect=no

Forum · Icon External Link IRC.png IRC · Fb-favicon.png Group · Twitter-favicon. png Twitter · Reddit-favicon.gif Reddit · DA.gif DeviantART · Steam Icon Small.

encyclopediadramatica.rs/RFJason_CL_Experiment

The replies to blog postings have ranged from Jason Fortuny is a jerk (he's even been called sexist, don't ask us on this one) to the men deserved it to both.

www.10zenmonkeys.com/2009/05/07/how-i-sued-a-craigslist-sex-troll

May 7, 2009 ... In September of 2006, Jason Fortuny posted a personal ad on Craigslist pretending to be a woman seeking kinky sex — and then published ...

www.thestranger.com/slog/archives/2009/04/18/remember-jason-fortuny

Apr 18, 2009 ... Some of his victims sued him and a default judgment was just issued and Fortuny is facing fines of $74000. Couldn't happen to a nicer guy.

www.postfun.com/sad/the-dark-side-of-craigslist/?view-all

Apr 20, 2018 ... In 2006, Jason Fortuny posed as a woman on Craigslist looking for muscular ... Fortuny then took the responses of each man and posted it on a ...

www.theguardian.com/technology/blog/2006/sep/09/craigslistsexb

Sep 9, 2006 ... A 'prankster' named Jason Fortuny - a web developer in Seattle - posted an explicit advert (copied from a different city's personal ads) on the ...

www.theinquirer.net/inquirer/news/1137265/craigslist-troll-nailed-usd75-judgment

May 11, 2009 ... Jason Fortuny placed a fake advert on Craigslist in a so-called "experiment" back in 2006. The post in the online classified ad network's ...

www.businessinsider.com/the-craigslist-scandals-babies-for-sale-prostitution-murder-and-more-2010-4

Apr 26, 2010 ... Too bad for the repliers since the ad was created by some guy named Jason Fortuny. Fortuny proceeded to turn all the names, pictures, and ...