academic.oup.com/ejcts/article/36/3/480/527759

Junqiang Chen ..... Feng. J.L.. ,. Cheng. W.R.. ,. Liu. G.R.. ,. Xu. X.H.. ,. Zheng. Z.C. . Preoperative TN staging of esophageal cancer: comparison of miniprobe ...

www.mdpi.com/2073-4441/10/5/600/pdf

May 4, 2018 ... Junqiang-lin@hotmail.com (J.L.); Pengqd@iwhr.com (Q.P.) ..... Wang, J.N.; Li, C.; Duan, X.B.; Chen, D.Q.; Feng, S.X.; Luo, H.H.; Peng, Q.D.; ...

www.karger.com/Article/FullText/488822

Apr 13, 2018 ... Jinlu Liu, Junqiang Chen designed this manuscript. .... Wang L, He S, Tu Y, Ji P, Zong J, Zhang J, Feng F, Zhao J, Zhang Y, Gao G: Elevated ...

www.pnas.org/content/112/23/E3020.short

May 26, 2015 ... Junqiang Ye, Nadine Beetz, Sean O'Keeffe, Juan Carlos Tapia, Lindsey Macpherson, Weisheng V. Chen, Rhonda .... Feng Y, et al.

www.angle.org/doi/abs/10.2319/101714-744.1

Mar 9, 2015 ... Qingzhu Kong, Yu Jin, Shi Yan, Yin Wang, Jingxin Zhao, Zhen Feng, Junqiang Wei, Yu Wang, Lingwei Kong, Litao Guo and Jianing Yang.

www.oncotarget.com/fulltext/18425

Nov 14, 2017 ... ... Li-Ya Shi1, Chun-Xiang Zhou1, Hai-Feng Qiao5, Ya-Hong Liu6, Xiao-Yan Ying 6, Jun-Qiang Zhang2, Xiu-Feng Ling2 and Dong Zhang1.

yjs.hitwh.edu.cn/Html/?272.html

2013年2月24日 ... Yu-qin Feng , Jun-qiang Leng , Ya-ping Zhang , et al. Fuel economy of urban road networks based on traffic flow.[J]. Proceedings of the ...

www.hindawi.com/journals/dm/2017/1725354/abs

Oct 2, 2017 ... Zhaoqiang Jiang,1 Shibo Ying,1 Wei Shen,2 Xianglei He,3 Junqiang Chen,1 Hailing Xia,1 Min Yu,1 Yun Xiao,1 Lingfang Feng,1 Lijin Zhu,1 Li ...

link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.90.156601

Apr 18, 2003 ... Metal-to-Semiconductor Transition in Squashed Armchair Carbon Nanotubes. Jun-Qiang Lu, Jian Wu, Wenhui Duan, Feng Liu, Bang-Fen Zhu, ...