Web Results

pl.wikipedia.org/wiki/Kosztorys

Kosztorys – dokument finansowy realizacji określonego zadania. ... Kosztorysy wykonywane są w wielu dziedzinach, w różnych zakresach, stopniu ...

pl.wikipedia.org/wiki/Kosztorys_budowlany

Kosztorys budowlany – dokument finansowy realizacji inwestycji budowlanej, określający kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub  ...

pl.wikipedia.org/wiki/Kosztorys_ofertowy

Kosztorys ofertowy - dokument kosztowy, którego celem jest przedstawienie oferty cenowej wykonania robót budowlanych. Kosztorys ofertowy opracowywany ...

pl.bab.la/slownik/polski-angielski/kosztorys

Pierwotny kosztorys z 2002 roku na kwotę 4,5 miliardów euro dawno został przekroczony, a eksperci spodziewają się wyższych kosztów budowy, wynoszących ...

www.remiz.com.pl/kosztorys-rodzaje.htm

Kosztorysy można podzielić na kilka rodzajów: PRZEDMIAR ROBÓT: zawiera opis wszystkich prac budowlanych czy instalacyjnych w kolejności ich wykonania  ...

www.bzg.pl/node/1323

Żaden jednak z tych aktów prawnych nie podaje definicji kosztorysu ... Sięgnęłam do niezawodnej Wikipedii – „Kosztorys jest to dokument finansowy realizacji ...

pl.wiktionary.org/wiki/kosztorys

celownik, kosztorysowi, kosztorysom. biernik, kosztorys, kosztorysy. narzędnik, kosztorysem, kosztorysami. miejscownik, kosztorysie, kosztorysach.

www.kosztbud.pl/zamienny.htm

Kosztorys zamienny może stanowić podstawę do ustalania zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę robót. Roboty zamienne ...

www.henal.pl/budownictwo/kosztorysowanie.html

Kosztorys to zestawienie danych dotyczące ilości i rodzaju zasobów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia wyrażonych wartościowo i ilościowo. Zakres i ...