Did you mean: Weinan Zhang ?

en.wikipedia.org/wiki/Fabulous_Boys

Fabulous Boys (Chinese: 原來是美男) is a 2013 Taiwanese drama starring Lyan Cheng, Jiro Wang, Hwang In Deok, and Evan Yo. It is a remake of the South Korean drama You're Beautiful, which first aired in 2009. It is also known as You' re Beautiful Taiwan Version, You're Beautiful, He's Beautiful, Yuan Lai Shi Mei Nan. ... Lily Tien as Mu Hua Lan 慕華蘭; Zhang Qin Yan (張沁妍) as Ke Ti 可蒂 ...

cn.linkedin.com/in/meinan-zhang-5b0182143

上领英,在全球领先职业社交平台查看Meinan Zhang的职业档案。Meinan的职业 档案列出了教育经历。查看Meinan的完整档案,结识职场人脉和查看相似公司的 ...

europepmc.org/abstract/med/28279530

We successfully isolated Rhodococcus sp. D-1, an efficient carbendazim- degrading bacterium that degraded 98.20% carbendazim (200ppm) within 5days .

aag.secure-abstracts.com/AAG%20Annual%20Meeting%202018/sessions-gallery/535

Presenter, Meinan Zhang*, Department of Earth System Science,Tsinghua University, Peng Gong, Department of Earth System Science, Tsinghua University, ...

pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/ta/c5ta05819h

Su Zhang ab, Meinan Liu *a, Fei Ma b, Fangmin Ye a, Hongfei Li ac, Xinyi Zhang a, Yuan Hou a, Yongcai Qiu a, Wanfei Li a, Jian Wang a, Jin Wang a and ...

www.researchgate.net/profile/Meinan_Wang2

Meinan Wang of Washington State University, Washington (WSU) with ... Z J Zhang. Stripe rust, caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici, is one of the most ...

pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/nr/c8nr04655g

Aug 9, 2018 ... Xianshu Wanga, Zhenghui Panb, Yang Wuc, Guoguang Xub, Xiongwen Zhenga, Yongcai Qiu ORCID logo d, Meinan Liub, Yuegang Zhang ...

scholar.google.com/citations?user=mWiz7kEAAAAJ&hl=en

Polyanthraquinone‐Based Organic Cathode for High‐Performance Rechargeable Magnesium‐Ion Batteries. B Pan, J Huang, Z Feng, L Zeng, M He, L Zhang, ...

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6256172

Nov 20, 2018 ... Fructo-Oligosaccharide Alleviates Soybean-Induced Anaphylaxis in Piglets by Modulating Gut Microbes. Meinan Chang,1 Yuan Zhao,1,* ...