Web Results
Amazon.com results for mu xiang chen
More products from Amazon.com »

www.activeherb.com/muxiang

Mu Xiang Shun Qi Pian (Mu Xiang Shun Qi Wan, BloatEase™, 木香顺气片) is a .... (Mu Xiang) (Sha Ren) (Xiang Fu) (Qing Pi) (Chen Pi) (Lai Fu Zi) (Hou Po)

www.americandragon.com/Herb%20Formulas%20copy/MuXiangShunQiWan.html

Chinese herbs for depression, gastric or duodenal ulcer, hepatitis and liver cirrhosis.

www.americandragon.com/Individualherbsupdate/MuXiang.html

Chinese herbs for anorexia, abdominal distention, nausea and vomiting and diarrhea.

www.amazon.com/Xiang-Shun-teapills-MW3643-xiang-shun/dp/B005KLLSZU

Ingredients (Pin Yin): Dang gui, Hou po, Mu xiang, Cao dou kou, Cang zhu, Yi zhi ren, Ze xie, Qing pi, Wu zhu yu, Gan jiang, Chen pi, Fu ling, Ban xia, Sheng ma ...

www.sacredlotus.com/go/chinese-herbs/substance/mu-xiang-costus-root-saussurea

The Chinese herb 'Mu Xiang' (Costus Root, Saussurea) is Spicy, Bitter, Warm, goes to the ... 3-9 grams in decoction (Bensky); 3-10 grams in decoction (Chen) ...

chineseherbinfo.com/mu-xiang-auklandiasaussurea-root-or-costus-fragrant-wood

May 18, 2013 ... Mu Xiang – Auklandia/Saussurea root or Costus – “Fragrant Wood” ... Chuan mu xiang – Vladimiria – is sometimes substituted for Mu xiang. ... Qing Pi – Bluegreen Citrus peel – Immature Chen Pi – “Bluegreen Peel”.

theory.yinyanghouse.com/theory/herbalmedicine/tcm-formulas/mu-xiang-shun-qi-wan-saussurea-qi-promoting-pills

Mu Xiang Shun Qi WanBloating, lower abdominal pain, sluggish bowels. ... Blogs Posts Related To Herbal Medicine and Mu Xiang Shun Qi Wan ... Chen Pi ...

tcmwiki.com/wiki/mu-xiang

Sep 23, 2016 ... Mu Xiang (Radix Aucklandiae)——Shen Nong Ben Cao Jing (Shen ... it is combined with Chen Pi, Zhi Qiao and Hou Po in Mu Xiang Shun Qi ...

theory.yinyanghouse.com/theory/herbalmedicine/mu_xiang_tcm_herbal_database

Mu XiangPromotes the movement of Qi, alleviates pain - stagnant qi of the stomach and/or spleen causing lack of appetite, abdominal pain,