www.sacredlotus.com/go/chinese-herbs/substance/mu-xiang-costus-root-saussurea

The Chinese herb 'Mu Xiang' (Costus Root, Saussurea) is Spicy, Bitter, Warm, goes to the ... 3-9 grams in decoction (Bensky); 3-10 grams in decoction (Chen) ...

www.americandragon.com/Individualherbsupdate/MuXiang.html

Chinese herbs for anorexia, abdominal distention, nausea and vomiting and diarrhea.

www.suntenglobal.com/_en/Products-Datain.php?id=428

Code : 5427 Pin-Yin Name : Mu Xiang/(Chuan Mu Xiang) Chinese Name : 木香/( 川木香) English Name : Aucklandia Root Pharmaceutical Name : Radix ...

tcmwiki.com/wiki/mu-xiang

Sep 23, 2016 ... Mu Xiang (Radix Aucklandiae)——Shen Nong Ben Cao Jing (Shen ... it is combined with Chen Pi, Zhi Qiao and Hou Po in Mu Xiang Shun Qi ...

www.activeherb.com/muxiang

Mu Xiang Shun Qi Pian (Mu Xiang Shun Qi Wan, BloatEase™, 木香顺气片) is a classic herbal formula that may help reduce bloating and encourage a normal ...

chineseherbinfo.com/mu-xiang-auklandiasaussurea-root-or-costus-fragrant-wood

May 18, 2013 ... Mu Xiang – Auklandia/Saussurea root or Costus – “Fragrant Wood” ... Chuan mu xiang – Vladimiria – is sometimes substituted for Mu xiang. ... Qing Pi – Bluegreen Citrus peel – Immature Chen Pi – “Bluegreen Peel”.

www.chineseherbshealing.com/costus

Nov 19, 2013 ... By the way, another medicinal plant called Chuan Mu Xiang or ... with the decoction consisting of Yin Chen Hao (Herba Artemisiae Scopariae), ...

theory.yinyanghouse.com/theory/herbalmedicine/tcm-formulas/mu-xiang-shun-qi-wan-saussurea-qi-promoting-pills

Mu Xiang Shun Qi WanBloating, lower abdominal pain, sluggish bowels. Acid reflux/heartburn ... Mu Xiang Shun Qi Wan TCM Herbal Formula ... Chen Pi ...

www.amazon.com/Xiang-Shun-teapills-MW3643-xiang-shun/dp/B005KLLSZU

Ingredients (Pin Yin): Dang gui, Hou po, Mu xiang, Cao dou kou, Cang zhu, Yi zhi ren, Ze xie, Qing pi, Wu zhu yu, Gan jiang, Chen pi, Fu ling, Ban xia, Sheng ma ...