en.wikipedia.org/wiki/Huang_Tingjian

Huang Tingjian was a Chinese artist, scholar, government official, and poet of the Song dynasty. He is predominantly known as a calligrapher, and is also ...

dblp.uni-trier.de/pers/t/Tang:Jian

Mar 10, 2019 ... Zhiming Xu, Yu Wang, Jingguo Zhu, Jian Tang: An Adaptive Channel Handoff Strategy for Opportunistic Spectrum Sharing in Cognitive Global ...

scholar.google.com/citations?user=IirM9zMAAAAJ&hl=en

Jian Tang. Professor and IEEE Fellow, Department of EECS, Syracuse ... G Xue, W Zhang, J Tang, K Thulasiraman ... X Zhang, G Xue, R Yu, D Yang, J Tang.

scholar.google.com/citations?user=1ir6WUEAAAAJ&hl=en

J Tang, M Qu, M Wang, M Zhang, J Yan, Q Mei. Proceedings of the 24th international conference on world wide web, 1067-1077, 2015. 1025, 2015.

ecs.syr.edu/faculty/tang

Professor and IEEE Fellow Department of Electrical Engineering and Computer Science Syracuse University Syracuse, NY 13244. Email: jtang02 AT syr DOT ...

dl.acm.org/citation.cfm?id=2741093

May 18, 2015 ... Shaolei Wang , Yue Zhang , Wanxiang Che , Ting Liu, Joint extraction of ... Jian Tang , Jingzhou Liu , Ming Zhang , Qiaozhu Mei, Visualizing ...

dblp.org/pers/g/Ge:Tingjian

Nov 22, 2018 ... List of computer science publications by Tingjian Ge. ... Chunyao Song, Tingjian Ge: Aroma: A New Data Protection Method with Differential ...

www.bme.psu.edu/labs/Yang-lab/publications.htm

Feb 7, 2019 ... Lee-Chun Su, Hao Xu, Richard T. Tran, Yi-Ting Tsai, Liping Tang, Jian Yang, Kytai Nguyen. In-situ reendothelialization via multifunctional ...

keg.cs.tsinghua.edu.cn/jietang

Jan 16, 2019 ... Jiezhong Qiu, Yuxiao Dong, Hao Ma, Jian Li, Chi Wang, Kuansan Wang, and .... Yutao Zhang, Jie Tang, Zhilin Yang, Jian Pei, and Philip Yu.