pure.knaw.nl/portal/files/9178237/Jongbloed_Faber_2018_Local_Identity_Construction_in_Dialect_Pop_Music_Songs_Narratives_and_Social_Media_Posts.pdf

construction and identity work in offline contexts of the Frisian dialect pop band De Hûnekop. .... Just like the inhabitants of many villages and regions in the world, the inhabitants of the ...... 11 de Fryske kultuer dat dat fyn ik iets. 12 dêr soe 'k ja ...

nintendo.twittergids.nl

De Ried fan de Fryske Beweging is de belange-organisaasje foar minsken dy't wiis binne mei Fryslân en har ynsette foar de Fryske taal en kultuer. ..... Leverancier van Xbox Live Points & Gold, World of Warcraft Pre-Paid, Ncsoft Gamecards ...

www.ffu-frl.eu/PDF/nijfrisia4.compressed.pdf

kultuer' yn de rin fan de 20ste iuw hieltiten grutter ...... Fryske kultuer en woe ek ta op it befoarderjen fan 'per- ...... Shifts but his place, for still the world enjoys it.

subjectiveatlas.info/wp-content/uploads/2017/04/SubjectiveAtlasOfFryslan_LR.pdf

And yes, there was a Frisian wine on the ...... Already before the Second World War, the Frisian 'Beauty ...... bieden hat. de fryske taal, kultuer en identiteit.

laufenxdeni.gq/page/9

Poadium foar bydragen oer kultuer en de keunsten. ... karakter fries paard 'de Moanne' wil een breed en creatief podium bieden voor actuele en beschouwende ...

www.defryskemarren.nl/document.php?m=88&fileid=87562&f=b5f28338a232e1f8ce09722e4f6297d1&attachment=1&c=42226

Ja wy kinne! Vanuit het Fryske lânskip ga je meemaken dat Europa groener, .... van Farm of the World, maar wordt ook gedacht ...... Mei Ljouwert, mei kultuer.

www.dankert.nl/bart/actueel_frame.html

Het vak Fries schiet op veel plekken in de provincie tekort, constateert Knol. ... fan de Biltske taal en kultuer: Stichting Ons Bildt, 't Bildts Dokumintasysintrum en ..... aan Renate Wolswinkel, coördinator support van World Servants, overhandigd.