Did you mean: World Frysk Kulture ?

afuk.frl/languagepavilionmem

Alle wiken stiet by MeM njonken it Frysk in oare taal sintraal. ... allegear op eigen wize harren taal en kultuer troch muzyk, poëzy, storytelling en lêzingen mar ek ...

www.fryskebeweging.frl/fryske-taal

Hegeskoalle NHL Stenden hie tiisdei in primeur: foar it earst is der yn Nederlân in kursus jûn yn de Fryske ... lês fierder. Publisearre op 13-02-2019.

www.fryske-akademy.nl

De Fryske Akademy is oprjochte yn 1938 en sûnt 1990 oan 'e KNAW liearre. ... op grûn fan fertsjinsten op it mêd fan de Fryske wittenskip, foar de Fryske kultuer,  ...

sistsiis2016.wordpress.com

“Frisian at school is a human right” Sis Tsiis is an advocacy group that ... Syn woarteling yn syn eigen kultuer, dêr't de eigen taal in essinsjeel part fan ... with themselves, and to have confidence in the world, as well as in their own identity.

www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Oer_us/Organisaasje/bestjoersofspraak-fryske-taal-en-kultuer-2013-2018.pdf

ferlet en de winsken oangeande de Fryske taal en kultuer oan alle ... it belied fan de provinsje foar it Frysk en it algemiene ûnderwiis-, kultuer- en mediabelied ...

www.facebook.com/worldoffries

World of Fries - SM Mall Of Asia, 1300 Pasay City, Philippines - Rated 4.8 based on 15 Reviews "Love your smores fries forever!!! pls open in QC!"

oarewurden.frl/fry/languages

It Frysk heart ta de Noardwestgermaanske kloft fan 'e Westgermaanske talen, ... earste organisaasjes dy't rjochte wiene op it behâld fan 'e Fryske taal en kultuer, ... of the oldest world languages mentioned also in the Bible and new testimony.

www.wethenorth.org/publish/pages/125734/frysk_bidbook_meertaligheid_ned.pdf

van The World's Most Cultural Cities is Amsterdam, ooit ook culturele hoofdstad in 1987, de ... Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Door talen in ...

images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/DVF_2008_Binnenwerk.pdf

KENINKLIK FRYSK GENOATSKIP FOAR SKIEDNIS EN KULTUER en de. FRYSKE ...... Cultural identities, world views and architecture in Western Europe.