www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?t=2245

Clàr-innse Còmhradh / Discussion Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, ... all over the world, and the decline of the Gaelic culture in Scotland. ... The Carolinas became the magnet for thousands of Gaelic Scots in the ...

www.glasgowlife.org.uk/libraries/glaschu-be%C3%B2/gaelic-arts-ealain-g%C3%A0idhlig

Gaelic Arts within Glasgow Life - Ealain Gàidhlig Glaschu Beò. Gaelic events at Festival 2018 Gaelic Arts Strategy - Ro-innleachd na h-Ealain Gàidhlig. Back to ...

www.glasgowlife.org.uk/news/first-projects-announced-for-new-arts-programme-exploring-gaelic-culture

Jan 23, 2019 ... New Gaelic Arts programme GUIR announces first projects. ... it will be an entity trying to find its place in this modern Anglo-centric world. ... Pìosan a bhios a' gabhail a-steach gnìomhadh, dannsa, ceòl agus ealain dhidseatach a' ... do luchd-ealain agus thig e gu ceann le bhith roinn na h-obrach ann an ...

gaelic.co/love-proverb

Feb 13, 2019 ... Thig crìoch air an t-saoghal, ach mairidh gaol is ceòl. ... The world will end, but love and music will endure. ... It's certainly true in saoghal na Gàidhlig, but it's not exactly #goals and definitely wasn't the .... You can also hear the “gh” in “saoghal ” pronounced as “h” in the examples in the LearnGaelic ...

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaidhlig.html

Ceòl - mòdan is féisean - cùrsaichean - amhrain - téipichean is CDs ... Gaelic classes worldwide; Stuth ionnsachaidh air an Eadar-lìon - Gaelic lessons online ... iGaidhlig.net - a h-uile seòrsach fiosrachadh mu dheidhinn coimpiutaireachd sa ... Gaelic-L agus a chàirdean - co-labhairtean phost-dealain airson na Gàidhlig.

www.open.edu/openlearn/languages/more-languages/canan-nan-gaidheal/content-section-0

Do chuid, 's dòcha gum bi seo na thoiseach tòiseachaidh air cànan a tha ... ri Gàidhlig na h-Èireann agus Gàidhlig Eilean Mhanainn agus sgapadh nan ... a' cur ri beatha na h-Alba a thaobh litreachas, ealain, ceòl, dannsa agus spòrs is cur- ...

www.hie.co.uk/common/handlers/download-document.ashx?id=0e113231-5668-4945-b1db-e88a137a738d

anns na raointean de ghnìomhachsan cruthachail (m.e. ceòl, ealain, .... stuthan is seirbheisean Gàidhlig a' dèiligeadh gu h-àraid leis na h-ealain, tha e ...... Although some studies of the Scottish Gaelic world have tended to treat it as rather.

www.bbc.co.uk/radionangaidheal

Gaelic radio, Radio nan Gàidheal, naidheachdan, ceòl, spòrs, còmhradh, news ... A' comharrachadh ceud bliadhna bho thachair tubaist uabhasach na h-Iolaire.

www.nls.uk/media/1093350/2012-2017-nls-gaelic-language-plan.pdf

Jun 25, 2012 ... ... (Scotland) Act 2005. Date approved by Bord na Gaidhlig: 11 December 2012 .... the Scottish national record come to NLS from all over the world, not only Scotland (see diagram below). .... guidance from Ainmean-Àite na h-Alba, and will work in co-operation with the ..... Doras na h-Ealain Gàidhlig. Gaelic ...