Web Results

en.wikipedia.org/wiki/Gaelic_music

Gaelic music is an umbrella term for the folk music of Ireland (see Irish folk music) and of the Scottish Highlands (see Scottish folk music). It has also been used ...

www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?t=2754

Clàr-innse Còmhradh / Discussion Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, Books and the Arts ... Èistidh mise ri ceòl Gàidhlig neo ceòl Ruiseanach gu tric, ged a 's .... Na h-Eileanan an Iar - The Western Isles ... Aside from that, I have an extensive music collection including classical, jazz, world, folk and ...

www.glasgowlife.org.uk/libraries/glaschu-be%C3%B2/gaelic-arts-ealain-g%C3%A0idhlig

Discover a world of resources at your local library. ... Gaelic Arts within Glasgow Life - Ealain Gàidhlig Glaschu Beò. Gaelic events at Festival 2018 Gaelic Arts Strategy - Ro-innleachd na h-Ealain Gàidhlig ... Mac Mhaighstir Alasdair, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir agus Somhairle MacGill-Eain, tro òrain, briathran agus ceòl.

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaidhlig.html

Ceòl - mòdan is féisean - cùrsaichean - amhrain - téipichean is CDs ... Gaelic classes worldwide; Stuth ionnsachaidh air an Eadar-lìon - Gaelic lessons online ... iGaidhlig.net - a h-uile seòrsach fiosrachadh mu dheidhinn coimpiutaireachd sa ... Gaelic-L agus a chàirdean - co-labhairtean phost-dealain airson na Gàidhlig.

www.royal.uk/g%C3%A0idhlig

Gheibhear na leanas anns na duilleagan seo ann an Gàidhlig na h-Alba: ... Fhuair i sgoil cuideachd ann an ealain agus ceòl; dh'ionnsaich i marcachd agus bu ...

soundcloud.com/scotparl/gaelic-word-of-the-week-1

Jul 4, 2012 ... The Scottish Parliament wants to make sure everyone in Scotland can become involved in its work, whatever language they use. Aside from ...

www.colmcille.net/ge/naisc/index.php

Ainmean-Àite na h-Alba - Gaelic Place-Names of Scotland. Ainmean-Àite na h- Alba ... Doras na h-Ealain Gàidhlig - Gaelic Arts Portal. Ealaín na Gaeltachta ...

www.bbc.com/alba

Ceòl bho Eoghann Neff, INYAL agus Maeve NicFhionghuin. From BBC ALBA | ... Rannsachadh tuna mu na h-Eileanan Siar. From Dachaigh ... Learn Gaelic.

www.bbc.co.uk/radionangaidheal

Gaelic radio, Radio nan Gàidheal, naidheachdan, ceòl, spòrs, còmhradh, ... Cuairt chun a' chaisteil agus sgrìob suas Beallach Bhrèibhig gu ruige Loch na h- Òb.