en.wikipedia.org/wiki/Pibroch

Pibroch, Piobaireachd or Ceòl Mòr is an art music genre associated primarily with the Scottish Highlands that is characterised by extended compositions with a melodic theme and elaborate formal variations. Strictly meaning "piping" in Scottish Gaelic, piobaireachd has for some four ..... A live CD "Ceol Na Pioba ( Music Of The Pipes) – A Concert Of Piobaireachd" ...

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/macfarlane/macfarlane.html

+ean, vice, screw; big: nm. pl. of beag : na big, the young, the little folks; bigead: nf. ... bith: nf.ind. world, existence : 'sam bith, air bith, at all = in or on, the world; bìth: nf. g. ...... a section of a `ceol-mór' tune on the bagpipe; clis: a. nimble, quick, sudden ..... some, part, one's complement : cuid na h-oidhche, night's entertainment ...

www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/gaidhlig.html

Ceòl - mòdan is féisean - cùrsaichean - amhrain - téipichean is CDs ... Gaelic classes worldwide; Stuth ionnsachaidh air an Eadar-lìon - Gaelic lessons online ... iGaidhlig.net - a h-uile seòrsach fiosrachadh mu dheidhinn coimpiutaireachd sa ... Gaelic-L agus a chàirdean - co-labhairtean phost-dealain airson na Gàidhlig.

www.glasgowlife.org.uk/libraries/glaschu-be%C3%B2/gaelic-arts-ealain-g%C3%A0idhlig

Gaelic Arts within Glasgow Life - Ealain Gàidhlig Glaschu Beò. Gaelic events at Festival 2018 Gaelic Arts Strategy - Ro-innleachd na h-Ealain Gàidhlig. Back to ...

www.bbc.co.uk/naidheachdan/46230283

B' e oidhche mhòr a bh' ann airson saoghal na Gàidhlig Diciadain, agus ... Fhuair tachartas Ceòl is Craic an duais ann an roinn Cultar is na h-Ealain, agus ...

www.foramnagaidhlig.net/foram/viewtopic.php?t=2245

Clàr-innse Còmhradh / Discussion Ceòl, Leabhraichean is na h-Ealain / Music, ... all over the world, and the decline of the Gaelic culture in Scotland. ... The Carolinas became the magnet for thousands of Gaelic Scots in the ...

www.lexilogos.com/english/gaelic_scottish_dictionary.htm

Scottish Gaelic-English Dictionary Online Translation, Language, Grammar. ... Faclair na Pàrlamaid: dictionary of politicals, Scottish government [PDF].

www.colmcille.net/ge/naisc/index.php

Ainmean-Àite na h-Alba - Gaelic Place-Names of Scotland. Ainmean-Àite na h- Alba ... Doras na h-Ealain Gàidhlig - Gaelic Arts Portal. Ealaín na Gaeltachta ...

www.bbc.com/alba

16/11/2018. Taghadh à prògraman na seachdain air a thoirt thugaibh le Marie Duke. BBC Radio nan Gàidhe. ... Learn Gaelic. From LOOK@​LEARNGAELIC ...