en.wikipedia.org/wiki/Hold_Your_Hands

Hold Your Hands is a 2017 Chinese drama film written and directed by Miao Yue and starring ... Cast[edit]. Wang Xueqi as Yang Yingjun, an ex-serviceman.

yingjunwu.github.io

Yingjun Wu, Wentian Guo, Chee-Yong Chan, and Kian-Lee Tan. SIGMOD ... Ziye Yang, Haifeng Fang, Yingjun Wu, Chunqi Li, Bin Zhao, and H. Howie Huang.

scholar.google.com/citations?user=Q5sxIFwAAAAJ&hl=en

Yingjun Wu. IBM Almaden Research Center. Verified email at ... Z Yang, H Fang, Y Wu, C Li, B Zhao, HH Huang. Cloud Computing Technology and Science ...

pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/tb/c8tb01621f

Yingjun Yang,ab Xinlong Wang,a Tsung-Chun Huang,c Xiaohong Hu,ad Naoki Kawazoe,a Wei-Bor Tsai,c Yingnan Yangd and Guoping Chen*ab.

advances.sciencemag.org/content/5/2/eaau7378.abstract

Feb 27, 2019 ... Yingjun Yang et al., Nano Research. A multi-channel real-time digital integrator for magnetic diagnostics in HL-2A tokamak. Chao Chen et al., ...

www.researchgate.net/publication/312558907_Scaling_carbon_nanotube_complementary_transistors_to_5-nm_gate_lengths

Chenguang Qiu, Zhiyong Zhang,*Mengmeng Xiao, Yingjun Yang,. Donglai Zhong, Lian-Mao Peng*. High-performance top-gated carbon nanotube field- effect ...

www.facebook.com/public/%E9%A1%8F%E5%9D%87%E7%A9%8E

Lives in Taipei, Taiwan · Ying-Jun Yan · See Photos · 顏均穎 · See Photos · Ying Yang Crew Junior · See Photos · Ying Jun Yang (Yingjun Yang) · See Photos.

pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.7b00861

Mar 23, 2017 ... High-Performance Complementary Transistors and Medium-Scale Integrated Circuits Based on Carbon Nanotube Thin Films. Yingjun Yang, Li ...

pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/np034028a

Two new steroidal tetraglycosides from the rhizomes of Smilacina atropurpurea. Ying Zhang , Haizhou Li , Chongren Yang , Yingjun Zhang. Acta Pharmaceutica ...