abxy.ir/showcase/plugins/wp-content/uploads/sites/11/2017/03/HTTP.ppt

abxy.ir/showcase/plugins/wp-content/uploads/sites/11/2017/03/nemunesoal-icdl.pdf

این نوشتار جهت کمک به روند آماده سازی کارآموزان و داوطلبین عزیزی که قصد شرکت در آزمون. ICDL. را دارند گردآوری شده است. در این مجموعه تمرکز بیشتر روی مباحث پایه ...