alborz.info/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

2 جولای 2018 ... تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مکانیکی خودرو. شما می توانید این کار را به صورت کاملا تجربی و نزد یک استاد ماهر یاد بگیرید. برای آموزش حرفه ...