Did you mean: underwood ?
Web Results

fy.wikipedia.org/wiki/Underwiis

Underwiis is it proses fan it doelberet oerbringen fan witten, feardichheden of stânpunten troch in learaar oan in learling. Foar in part wurdt ûnderwiis dien troch ...

www.ffu-frl.eu

FFU Feriening Frysk Underwiis, oprjochte om de krêften te bondeljen fan alle belanghawwenden by en belangstellenden foar folweardich Frysk ûnderwiis.

www.fryske-akademy.nl/kennis-en-mienskip/underwiis

Underwiis. Mei universitêr ûnderwiis, promoasjetrajekten en staazjeplakken drage wy by oan kennisoerdracht oer de Fryske taal en regionale skiednis.

www.eblt.nl/feriening-frysk-underwiis-ffu

De Feriening Frysk Underwiis (FFU) is oprjochte yn 1987 om in folweardich plak foar de Fryske taal (kultuer en skiednis) yn it hiele ûnderwiis te beskreppen.

theforexclub.eu/fy

Underwiis Browser Trading Platform Libertex. How to hannel yn de Financial Markets. What Is Multiplier? Wat Is Take Profit? Wat Is Stopje Loss?

www.itnijs.frl/categorie/mienskip/underwiis

Kollum fan Jabik van der Bij Dat it Frysk yn it ûnderwiis der op de measte skoallen mar wat byhinget is algemien bekend. De Provinsje ûndersiket op it stuit hoe't ...

www.demoanne.nl/dossiers/underwiis

Hoe stiet it der foar mei it Frysk yn it ûnderwiis? Om in antwurd op dy fraach te finen hold de Moanne in tal petearen mei minsken út it ûnderwiisfjild. Dy rige krijt  ...

www.nhl.nl/cursus/frysk-foech-foar-it-prim%C3%AAr-%C3%BBnderwiis

Interesse in de cursus Frysk foech foar it primer underwiis? Fries leren voor het basisonderwijs? Dan is deze cursus van de NHL in Leeuwarden iets voor jou!

www.sintrummeartaligens.nl/69/over-ons.html

Wy, it Sintrum Meartaligens fan Cedin, advisearje skoallen yn it opsetten en ûnderhâlden fan twa- of trijetalich ûnderwiis. Wy begeliede netwurken fan trijetalige ...